pühapäev, 22. mai 2016

Projekti "Creative Classroom" tutvustus õpetajatele (arvutiklass) neljapäev, 5. mail, kell  14.00-14.45

Projekti “Creative Classroom” eesmärgiks on aidata Eesti üldhariduskoole digipöördel ja selleks arendatakse õpetajate oskusi kasutada kaasaegseid õppemeetodeid. Projektis korraldatakse õpetajatele digididaktika koolituse raames neli töötuba ja iseseisvaid praktilisi töid, mille tulemused ning kogemused koondatakse, et jagada neid kõigile koolidele.
vt lähemalt www.bcskoolitus.ee/creativeclass

Koolituse läbiviimiseks koostasin esitluse, milles tegin ülevaate projekti eesmärgist, toimunud töötubadest, kokkupandud ja läbiviidud õpistsenaariumitest ja uue tarkvara arendusest. Koolitusel osalenud õpetajad said tutvuda enda valdkonna õpistsenaariumitega.

Esitlus on lisatud blogisse.Tagasiside:
Aitäh Maretile sisuka ettekande eest!
Maret tutvustas oma koolitusprojekti, uusi digivahendeid õppetöö läbiviimiseks ja andis mõtteid, milliseid õpetamistehnikaid kasutada.
Tema ettekande slaidid on terminalis Koolitusmaterjalid nimega "Creative Classroom ettekanne Markson".

neljapäev, 17. märts 2016

Uurimuslik õpe

Aine: Loodusõpetus
Teema: Õhk
Klass: 6. kl
Õpilaste arv: 20
Õppetööle kuluv aeg: 120 min

Tund toimub kooli lähedal pargis.
Õpilaste jaotamine gruppidesse: neljast erinevast puuliigist on tehtud  QR koodid. QR koodid on lõigatud tükkideks. Tükkide kokkusobitamisel saavad õpilased teada millisesse rühma kuuluvad. Vajalik nutiseade ja QR koodi app. Igal grupil on kaasas tahvelarvuti ja valminud töö tuleb salvestada oma klassi kausta.

Tööleht gruppidele asub Stuudiumi teras. Täidetud töölehest tuleb kodutööna vormistada ettekanne https://docs.google.com/presentation/

Uurimuslik õpe LePlanner keskkonnas:


Tööleht

Kodukoha õhupuhtuse hindamine

Töölehe täitjad


Kuupäev

Vaatluskoht

Õhusaaste allikad


Uuritava puu liikKasutatavad vahendid: Internetiühendus, tahvelarvuti, nutiseade, docs.google.com, Stuudium, mõõdulint, luup, 20X20 cm paberist ruut.

Töö eesmärk: Õhupuhtuse hindamine samblike abil ja uurida kas  samblike esinemine  sõltub puuliigist.

Teooria:
Kõige enam saastavad õhku tööstus, katlamajad, transpordivahendid. Need kõik paiskavad õhku elusloodusele ohtlikke aineid. Õhu puhtust saab hinnata puudel kasvavate samblike järgi. Kuna samblikud saavad eluks vajalikke toitaineid ja vett õhust, siis sõltub nende levik ja elujõulisus just saasteainete hulgast. Seal, kus õhk on puhas, kasvab palju erinevat liiki samblikke. Seal, kus õhk on keskmiselt saastunud, kasvab vähe samblikke. Väga saastunud õhuga piirkondades tekivad sambliketa alad – nn samblikukõrbed.
Vastavalt õhu puhtuse astmele ja samblike esinemise sagedusele võib uuritavad alad jagada vöönditesse:
I vöönd
Samblikke ei esine. Puutüvedel võib leiduda üksikuid vetikaliike (roheline kirme puutüvel).
VÄGA TUGEVALT SAASTUNUD ÕHK
II vöönd
Esinevad üksikud samblikuliigid, peamiselt kooriksamblikud ja mõned lehtsamblikud (harilik seinakorp).
TUGEVASTI SAASTUNUD ÕHK
III vöönd
Leidub nii koorik- kui ka lehtsamblike (nt harilik hallsamblik).
KESKMISELT SAASTUNUD ÕHK
IV vöönd
Lisaks koorik- ja lehtsamblikele leidub ka põõsassamblikke (habesamblikud, kollane lõhnasamblik, rihmsamblikud, narmassamblikud).
PUHAS ÕHK

Töö käik:
1. Valige vaatluseks 3 ühte liiki puud. Need ei tohi paikneda üksteisest väga kaugel ja neil ei tohiks vaadeldavas kõrguses (1,3 m) olla oksi. Teised puud ja põõsad ei tohiks vaadeldavat puud varjutada.
2. Vaadelge samblikke iga puu tüvel 1,3 m kõrgusel (mõõtke kõrgus mõõdulindiga). Hinnake samblike katvust ruudus.
Kogu ruut samblikega kaetud, palju erinevaid samblikuliike.
puhas õhk
Pool ruutu samblikega kaetud, mitu (2-3) samblikuliiki
vähe saastatud õhk
Mõned üksikud samblikulaigud ruudus, 1 samblikuliik.
Saastunud õhk
Ühtegi samblikku ruudus.
Väga saastunud õhk

 Uurimistulemused:
2.1.  
Puuliik.
Kui palju samblikke.
Mitu erinevat samblikku.
Milline on õhk?
 1. 2. 3.

3. Märkige tabelisse ristiga millisesse rühma (kasvuvormi) puul esinevad samblikud kuuluvad. http://www.hkhk.edu.ee/samblikud/samblike_ldiseloomustus.html
Uurimistulemused:
3.1.
Puu
Esinevad
kooriksamblikud
Esinevad
lehtsamblikud
Esinevad
põõsassamblikud
1.
2.
3.4. Lugege uuesti teooriaosa ja tehke järeldused õhu puhtuse kohta teie vaatluskohas.
Meie vaatluskohas on õhk ....................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

teisipäev, 15. märts 2016

Ülesandepõhine õpeAine: loodusõpetus
Teema: elu mitmekesisus Maal. Inimese ehitus (elundid ja elundkonnad)
Klass: 4
Õpilaste arv: 26
Õppetööle kuluv aeg: 1x45 min

Kasutatavad vahendid: Internetiühendus, lauaarvuti.

Töö eesmärk:
Loodusõpetuse mõistete kordamine. 
Teemad: elu mitmekesisus Maal, inimese elundid ja elundkonnad.

Tund toimus arvutiklassis. Igal õpilasel oli ülesanne koostada ette antud programmiga kordav ristsõna. Programmiks valisin http://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/ 

Tingimuseks oli see, et ristsõna peab koosnema vähemalt 10 mõistest. Sobivad mõisted antud teemal tuli valida loodusõpetuse õpikust.
Mõistete otsimine õpilastele probleeme ei valmistanud, pigem mõistele õige selgituse leidmine. Enne töö salvestamist kontrollisin valminud ristsõnad üle. Ristsõna salvestasin PDF failina. Kõik õpilased said ülesandega hakkama ühe ainetunni jooksul.

Järgmiseks ainetunniks printisin ristsõnad välja ja õpilased said oma teadmised proovile panna. Tublimaid lahendajaid premeerisin hindega.


Mõistete kordamiseks oli see  õpilastele sobiv ülesanne. 

Stsenaarium LePlanner keskkonnas:

Näide koostatud ristsõnast:

esmaspäev, 14. märts 2016

Projektõpe

Euroopa päevale pühendatud viktoriin „Tunne Euroopat“
Euroopa päev on iga-aastane tähtpäev maikuus, millega pühitsetakse rahu Euroopas ja Euroopa ühtsust.
Väljund- veebipõhise viktoriini koostamine. Hetkel valikus olevad programmid: https://learningapps.org
https://create.kahoot.it , https://kahoot.it;
www.riddle.com
Täpsemalt leiavad käsitlemist järgmised teemad: Euroopa asend, rahvastik, asustus ja poliitiline kaart. Lisaks Euroopa päeval tehtud võistlusele saab viktoriini hiljem kasutada Euroopat puudutavate teemade õppimisel, kinnistamisel, kontrollimisel kui ka  lihtsalt vahelduseks geograafia ja ajaloo tunnis.
Meeskond- 2.-liikmeline grupp, III kooliaste
Verstapostid- igakuine aruandlus läbi veebipäeviku (moodle keskkonnas)
Hindamine- veebipõhise viktoriini läbiviimine III kooliastmes, tulemuste analüüs
Etapid-
1.tööülesande selgitamine
2. rühma moodustamine
3. tööülesannete jaotamine
4. töö teostamine grupiti
Viktoriini koostamisega tegeles üks 2-liikmeline grupp. Programmiks valiti riddle.com. Viktoriini valmimise tähtaeg oli märts 2016.  Koolis viikase viktoriin läbi mai esimese nädala jooksul.

Viktoriin"Tunne Euroopat":

https://www.riddle.com/a/42829

Projektõppe tsenaarium LePlanner keskkonnas:

http://beta.leplanner.net/#/scenario/5697ab73a19db84e04a0f94fPööratud klassiruum


Pööratud klassiruumi põhimõtetele tugineva õppetunni stsenaarium


Aine: geograafia
Teema: loodusvööndid
Klass: 8
Õpilaste arv: 22
Õppetööle kuluv aeg: 3x45 min


Kasutatavad vahendid: Internetiühendus, lauaarvuti, projektor, nutiseade, PowerPoint, docs.google.com, http://www.kubbu.com/, http://padlet.com/, https://geoguessr.com/

Töö eesmärk:

Loodusvööndite teema kordamine, õpitu kinnistamine, õpitulemuste hindamine.


I tund (45 minutit)

Ainetund toimus arvutiklassis.

Õpetaja jaotas õpilased 4- liikmelisteks gruppideks (järjest loe meetod). Iga grupi ülesanne oli koostada ette antud kava alusel loodusvööndit tutvustav esitlus. Kindla loodusvööndi sai grupp loosiga. Esitluse võis vormistada PowerPoint programmi kasutades või google docsis. Grupisiseselt jaotasid õpilased ülesanded ära ja asusid internetis informatsiooni otsima. Enamus õpilasi omas google kontot ja ühistööna vormistasid oma esitluse seal. Kui valiti PowerPoint programm, siis pidid grupiliikmed otsustama kes hakkab tööd vormistama ja vajalikku informatsiooni jagati sotsiaalmeedia vahendusel.


II tund (45 minutit)

Ettekannete esitlused. Tund toimus tavaklassis.

 Igale grupile oli arvestatud umbes 5 minutit. Kasutati õpetaja lauaarvutit ja projektorit. Samal ajal kui üks grupp tegi ettekannet täitsid ülejäänud õpilased saadud informatsiooni põhjal loodusvööndite teemat kokkuvõtva tabeli (paberkandjal). Tabeli andis õpetaja. Õpetaja ülesanne oli kontrollida esitlustest saadud  informatsiooni õigsust, vajadusel täiendada/parandada.


Töö kodus

Õpilased: Valmistuda hindeliseks testiks

Õpetaja: koostab loodusvööndite teema kohta http://www.kubbu.com/ programmis testi.

III tund (45 minutit)

Tund toimus tavaklassis. Õpetaja jaotas õpilastele tahvelarvutid. Tund algas ajurünnakuga. Selleks kasutati  http://padlet.com/ programmi. Õpetaja oli eelnevalt programmi sisestanud loodusvööndite nimetused. Õpilaste ülesanne oli 10 minuti jooksul lisada igale loodusvööndile iseloomulikke tunnuseid. Tunnused ei tohtinud korduda. Umbes 5 minutit peale ajurünnakut toimus klassis ühine arutelu ja kontrolliti sisestatud andmete õigsust.

Kui kordamine oli läbi jagas õpetaja õpilastele testi tegemiseks paroolid. Testi sooritamiseks oli aega 15 minutit. Testi lõppedes andis õpetaja tagasiside tulemustest. Tund lõpetati https://geoguessr.com/ mänguga.

Pööratud klassi õpitsenaarium on sisestatud Leplanner keskkonda

Refleksioon:

·         Tunded (Millised olid minu tunded, mõtted, reaktsioonid pööratud klassiruumi stsenaariumit katsetades?)

Enesetunne on positiivne, jäin tundidega rahule. Õpilasi huvitab väga IKT vahendite rakendamine ainetunnis. Õppetöö oli tulemuslik ja seda oli ka näha kokkuvõtvas testis.

·         Hinnangu andmine (Mis oli pööratud klassiruumi stsenaariumi läbiviimise juures hästi ja mis halvasti?)

 Kuna oli tegemist kordavate ainetundidega, siis enamus tööst tegid ära õpilased. Õpetajal oli ainult juhendaja roll. Õpilased said proovida, et milline vastutus on olla õpetaja rollis ja kaasõpilastele olulist informatsiooni jagada samas ise õppides (esitluste ettekanded) ja anda panus grupitöö valmimisse.

·         Analüüs (Mis tegelikult toimus? Miks? Mida õppisin antud kogemusest? Kuidas toetab teooria minu tegevust?)

Arvan, et esimese ainetunni ülesande oleksin võinud jätta õpilastele kodutööks (esitluste koostamine), aga kuna veerandi lõpus oli enamus klasse õppekäikudel ja arvutiklass vaba siis kasutasin seda varianti. Õpilased said iseseisvalt tegutseda ja kõigi tööd valmisid tunni lõpuks. Kogemus oli igati positiivne kuna õppisin kasutama uusi programme, millega õppematerjale luua (testid, mängud, videod).


·         Kokkuvõte (Mida saab järeldada nii üldises kui ka konkreetses mõttes antud kogemusest? Mida ma oleksin veel saanud teha?)

Püüan lähiajal õppida blogi koostama, see teeks ülesannete esitamise palju lihtsamaks.


·         Tegevusplaan (Mida ma teeksin järgmine kord pööratud klassiruumi stsenaariumit rakendades teisiti? Millised oleksid järgmised sammud?)

Kuna õpetan erinevates kooliastmetes, siis kindlasti sooviksin „Pööratud klass“ stsenaariumit teistes klassides katsetada.